2000

Biology - 2024 Paper Class( 2024 July)

2024 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිද්ධාන්ත සිසුන් සදහා ප්‍රශ්න පත්‍ර පාඨමාලාව,

Course Fee : 2000/=

Week 01

 • Season 02 Paper 09 MCQ Discussion 

Week 02

 • Season 02 Paper 09 Essay Discussion 

Week 03

 • Season 02 Paper 10 MCQ Discussion 

Week 04

 • Season 02 Paper 10 Essay Discussion 

2000

Biology - 2024 Paper Class( 2024 June)

2024 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිද්ධාන්ත සිසුන් සදහා ප්‍රශ්න පත්‍ර පාඨමාලාව,

Course Fee : 2000/=

Week 01

 • Season 02 Paper 07 MCQ Discussion 

Week 02

 • Season 02 Paper 07 Essay Discussion 

Week 03

 • Season 02 Paper 08 MCQ Discussion 

Week 04

 • Season 02 Paper 08 Essay Discussion 

2000

Biology - 2024 Paper Class( 2024 May)

2024 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිද්ධාන්ත සිසුන් සදහා ප්‍රශ්න පත්‍ර පාඨමාලාව,

Course Fee : 2000/=

Week 01

 • Season 02 Paper 05 Essay Discussion 01

Week 02

 • Season 02 Paper 05 Essay Discussion 02

Week 03

 • Season 02 Paper 06 Essay Discussion 01

Week 04

 • Season 02 Paper 06 Essay Discussion 02

2000

Biology - 2024 Paper Class( 2024 April)

2024 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිද්ධාන්ත සිසුන් සදහා ප්‍රශ්න පත්‍ර පාඨමාලාව,

Course Fee : 2000/=

Week 01

 • Season 02 Paper 03 Essay Discussion 01

Week 02

 • Season 02 Paper 03 Essay Discussion 02

Week 03

 • Season 02 Paper 04 Essay Discussion 01

Week 04

 • Season 02 Paper 04 Essay Discussion 02

2000

Biology - 2024 Paper Class( 2024 March )

2024 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිද්ධාන්ත සිසුන් සදහා ප්‍රශ්න පත්‍ර පාඨමාලාව,

Course Fee : 2000/=

Week 01

 • Paper 22 MCQ Discussion Part 01 and 02 

Week 02

 • Paper 23 MCQ Discussion Part 01 and 02 

Week 03

 • Paper 24 MCQ Discussion Part 01 and 02 

Week 04

 • Paper 25 MCQ Discussion Part 01 and 02 

2000

Biology - 2024 Paper Class(2024 February)

2024 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිද්ධාන්ත සිසුන් සදහා ප්‍රශ්න පත්‍ර පාඨමාලාව,
Course Fee : 2000/=

Week 01

 • Paper Class Paper 18 Discussion Part 01 and 02  

Week 02

 • Paper 19 MCQ Discussion Part 01 and 02 

Week 03

 • Paper Class Paper 20 Discussion Part 01 and 02 

Week 04

 • Paper Class Paper 21 Discussion Part 01 and 02 


2000

Biology - 2024 Paper Class(2024 January)

2024 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිද්ධාන්ත සිසුන් සදහා ප්‍රශ්න පත්‍ර පාඨමාලාව,
Course Fee : 2000/=

Week 01

 • Paper Class Paper 12 With Discussion

Week 02

 • Paper Class Paper 13 With Discussion

Week 03

 • Paper Class Paper 14 With Discussion

Week 04

 • Paper Class Paper 15 With Discussion

 • Paper Class Paper 16 With Discussion
 • Paper Class Paper 17 With Discussion

2000

Biology - 2024 Paper Class(2023 December)

2024 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිද්ධාන්ත සිසුන් සදහා ප්‍රශ්න පත්‍ර පාඨමාලාව,
Course Fee : 2000/=

Week 01

 • Paper Class Paper 08

Week 02

 • Paper Class Paper 09

Week 03

 • Paper Class Paper 10

Week 04

 • Paper Class Paper 11


2000

Biology - 2024 Paper Class(2023 November)

2024 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිද්ධාන්ත සිසුන් සදහා ප්‍රශ්න පත්‍ර පාඨමාලාව,
Course Fee : 2000/=

Week 01

 • Paper Class Paper 04

Week 02

 • Paper Class Paper 05

Week 03

 • Paper Class Paper 06

Week 04

 • Paper Class Paper 07


2000

Biology - 2024 Paper Class(2023 October)

2024 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිද්ධාන්ත සිසුන් සදහා ප්‍රශ්න පත්‍ර පාඨමාලාව,

♦ LIVE PAPER CLASS ♦

Course Fee : 2000/=

ඔක්තෝම්බර් මස ලියාපදිංචි වන සිසුන් සඳහා සුවිශේෂ මිල අඩු කිරීමක් Course Fee : 1500/=

Week 01

 • October week 01

Week 02

 • October  week 02

Week 03

 • October  week 03

Week 04

 • October  week 04